Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Quyết định về chính sách ưu đãi kết nối đầu tư thời Covid-19

Công ty Đầu tư Doanh nhân VERCO thông báo quy định chính sách bán hàng “Gói ưu đãi kết nối đầu tư 10%/năm áp dụng thời COVID -19”

1. Đối tượng: Tất cả các khách hàng là Doanh nghiệp SME đang kinh doanh trên địa bàn cả nước
2. Mục đích sử dụng vốn: Chỉ kết nối cho các Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh để thực hiện hợp đồng (Không kết nối cho khách hàng sử dụng vốn để thanh toán nợ/công nợ)
3. Thời gian sử dụng vốn đầu tư: Tối đa 12 tháng
4. Ưu đãi
Lãi suất kết nối: 10%/năm.
Phí: Miễn/giảm tất cả các loại hình phí kết nối của VERIG bao gồm:
• Phí nền tảng
• Phí dịch vụ thẩm định
• Phí dịch vụ kết nối
• Phí quản lý khoản nhận đầu tư
Miễn phí gói dịch vụ “Tái cấu trúc doanh nghiệp hậu khủng hoảng”

Link chi tiết: quyết định