Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Đại Hội Cổ Đông

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội

1. Giấy mời họp kèm chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

2. Mẫu giấy ủy quyền

3. Mẫu thư xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

4. Mẫu phiếu biểu quyết

5. Danh mục tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

6. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia BKS

7. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS

8. Mẫu bản thông tin cá nhân (Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên BKS)

9. Quy chế tổ chức Verig

10. Quy chế bầu cử Verig

Đường link download tài liệu Đại hội

https://drive.google.com/drive/folders/13dbOwghVFu-5b96JGnM2BBeauGF0ENZ7?usp=sharing